About US

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คือการให้ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ที่เป็นข้อมูลที่ดี น่าเชื่อถือ และมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างแท้จริง โดยให้ผู้อ่านชาวไทยได้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจในการรับการรักษาพยาบาล หรือรักษาตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ เราเชื่อว่าผู้ป่วยที่มีความรู้และข้อมูลจะทำให้เขาสามารถรักษาตนเองและช่วยดูแลครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Meetmore.net จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น