ต่อมไขมัน Sebaceous glands
บทความเกี่ยวกับเส้นผม

ต่อมไขมัน (Sebaceous glands)

ต่อมไขมัน (Sebaceous glands)ต่อมไขมันจะพบอยู่ร่วมกับ hair follicle ทั่วร่างกาย ยกเว้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าซึ่งไม่มี Hair follicle ก็จะไม่มีต่อมไขมัน เช่นกัน ยกเว้นในบางกรณี เช่น ในช่องปาก (oral cavity) ซึ่งไม่มี Hair follicle แต่สามารถพบต่อมไขมันได้